TALTIO-hanke edistää rakenteisen tiedon hyödyntämistä 

TALTIO-hankkeen tavoitteena on saada taloushallinnon informaatio täysin rakenteiseksi ja digitaaliseksi. Sen päälle voidaan rakentaa kattava ja pitkälle automatisoitu yritysten talouden seuranta ja raportointi. Samalla hanke tukee tilitoimistoja työn sisällön muutoksessa, jossa asiantuntijat siirtyvät tallentamistyöstä asiakasyritysten kokonaisvaltaisiksi auttajiksi.

TALTIO-hankkeessa luodaan yhtenäinen standardi muoto rakenteiselle taloustiedolle, jota ovat mm. tiliotteet, verkkolaskut ja sähköinen kuittitieto (eKuitti). Rakenteisessa muodossa olevaa taloustietoa voidaan suoraan hyödyntää eri järjestelmissä ja standardi tietuekuvaus mahdollistaa helpot integraatiot taloushallintojärjestelmien ja -ohjelmistojen välillä. Lähtökohtana on tietokantojen avoimet rajapinnat, avoin ekosysteemi.

TALTIO-hankkeeseen liittyy useita organisaatioita ja hanke pohjaa moniin aiempiin hankkeisiin (mm. Real Time Economy, TARU ja ICT2015), jotka ovat tuottaneet TALTIO-hankkeen hyödyntämiä standardeja tai formaatteja. Hankkeen sidosryhmiä ovat mm. rahoitussektori, ministeriöt, kaupan toimiala, taloushallintoalan toimijat ja ohjelmistotalot, arvo-osuusjärjestelmä ja asunto-osakeyhtiöt.

Hanke tulee vaikuttamaan miljoonan yrityksen ja yhteisön talouden hallintaan. Automatisoinnilla luotu kustannustehokkuuden nousu mahdollistaa merkittävän kilpailukykyloikan suomalaisille pk-yrityksille ja tuo merkittävää säästöä sekä yrityksille että koko kansantaloudelle.

TALTIO-hanketta vetää auktorisoituja tilitoimistoja edustava Suomen Taloushallintoliitto ry. Hanke kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön kärkihankkeeseen Digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö.

TALTIO-hankkeen tavoitteet

  1. TALTIO-hankkeessa luodaan yhtenäinen standardi muoto rakenteiselle taloustiedolle, jota ovat mm. tiliotteet, verkkolaskut ja eKuitti eli sähköinen ostosten kuittitieto paperilippujen sijaan. Standardissa muodossa olevaa taloustietoa voidaan suoraan hyödyntää eri järjestelmissä.
  2. TALTIO-hankkeessa mallinnetaan yrityksen taloustietojen ekosysteemi ja kuvataan pk-yritysten ja yhteisöjen digitalisoitu talouden hallinta TALTIO-standardin mukaisena tietovarastoratkaisuna.
  3. TALTIO-hankkeessa toteutetaan TALTIO-standardin tietuekuvauksen mukaisia integraatioita taloushallintojärjestelmien ja -ohjelmistojen välille.
  4. TALTIO-hankkeessa edistetään tilitoimistojen mahdollisuuksia tuottaa uutta liiketoimintaa rakenteisen tiedon hyödyntämisen avulla.
  5. TALTIO-hankkeessa kehitetään kiinteistösektorin digitalisointia asuntokaupassa ja sen rahoituksessa.
  6. TALTIO-hankkeessa syntyvää TALTIO-standardiin perustuvaa mallia sovelletaan myös yksityishenkilöiden talouden hallintaan.

TALTIO-hankkeen aikataulu

TALTIO-hanke toteutetaan 1.3.2016 - 31.10.2017 välisenä aikana.

Hankeorganisaatio

TALTIO-hanke jakaantuu viiteen työpakettiin Standardi, eKuitti, Integraatio, Tietovarasto ja Tilitoimistopalvelut.

TALTIO-hanketta johtaa hankejohtaja Markku Örn.

 

Hankkeen tuotokset

1. Rakenteisten tietojen kohdentaminen TALTIO-tietuekuvaukseen

TALTIO-hankkeen tuotoksena syntyy malli, jossa on kuvattu rakenteisten tietojen kohdentaminen TALTIO-tietuekuvauksen mukaisesti verkkolaskuille (mukaan lukien UBL hankintasanoma), tiliotteille ja eKuiteille. Tämä mahdollistaa erilajisten liiketapahtumien tiedostojen käsittelyn yhtenäisellä tavalla tietovarastossa, tietojen siirrossa ja tietojen arkistoinnissa muuttamatta alkuperäisen tiedoston rakennetta. Samalla toteutetaan talo- ja kiinteistöyhtiöiden sekä yhdistysten ja säätiöiden raportointikoodisto ja sähköiset tilinpäätökset. TALTIO-standardi -työpakettia vetää Elina Koskentalo TIEKE Ry:stä.

2. TALTIO eKuitti

TALTIO-hankkeessa toteutetaan mallinnetun eKuitti-taksonomian käyttöönotto kaupan kassajärjestelmissä rakenteisen kuittiedon tuottamiseksi. Samalla mallinnetaan rakenteisen kuittitiedon edelleenvälittäminen maksajan haluamaan tietovarastoon sellaisenaan hyödynnettäväksi yritysten taloushallinnossa tai yksityishenkilön myDatana. TALTIO eKuitti-työpakettia vetää Pirjo Ilola Finanssialan Keskusliitosta.

3. TALTIOn mukaiset integraatiot

TALTIO-hankkeessa tuotetaan integraatiomallit nykyisten ja uusien taloushallinnon järjestelmien ja ohjelmistojen välille. Yhdenmukaisella TALTIO-standardilla tietojen siirto saadaan sujuvaksi käyttöomaisuusrekisteristä, varastonvalvonnasta ja palkanlaskennasta kirjanpitoon sekä muihin tarvittaviin ohjelmistoihin. Samalla toteutetaan sähköisen rakenteisen arkistoinnin malli, missä tositteelta ja laskulta vaadittavat tiedot viedään TALTIOn mukaisina rakenteisina tapahtumina sähköiseen arkistoon. Tämä mahdollistaa myös tositteen visualisoinnin ilman erillistä kuvaliitettä.

4. TALTIO-tietovaraston kokeilu ja appsit

Hankkeessa tehdään kokeilutietovarasto sisältäen TALTIO-tietovaraston määrittelyn eli tietomallin spesifikaation sekä tallennus- ja toimituskerroksen. Samoin toteutetaan TALTIO-transaktiot verkkolaskulle, eKuitille ja tiliotteelle. Tietovarastolle määritellään myös käyttörajapinta, käyttöoikeuksien hallinnan konsepti sekä sovelluskehittäjien alusta. Samalla toteutetaan kokeiluversiot TALTIO-appseista tilitoimistoille ja yrittäjille tietojen hyödyntämiseen (esim. kirjanpidon pitämiseen, alv-raportointiin, analyysien tekoon ja tilastointiin).

TALTIOn mukaisia integraatioita ja TALTIO-tietovarasto -työpaketteja vetävät Fredrik Jansson Tieto Finland Oyj:stä ja Pirkka Frosti Digital Living International Oy:stä.

5. Tilitoimistojen palvelukehitys vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

TALTIO-hankkeessa toteutetaan nykyistä tehokkaammat taloushallinnon ammattilaisen työkalut yhteistyössä ohjelmistotalojen kanssa. Näiden työkalujen ansioista voidaan luoda paremmin asiakastarpeisiin perustuvia uusia innovatiivisia tilitoimiston palvelutuotteita sekä edistää rakenteisen tiedon käyttöä ja työn tehostumista. Tilitoimistojen palvelukehitys -työpakettia vetää Sirpa Airola Taloushallintoliitosta.

6. TALTIO-seminaarit ja -työpajat sekä kansainvälinen yhteistyö

TALTIO-hankkeessa toteutetaan seminaareja (5 kpl vuodessa) ja työpajoja, joiden tarkoituksena on edistää rakenteisen tiedon hyödyntämistä Suomessa. Seminaareissa pyritään mahdollisimman laajasti edistämään TALTIO-hankkeessa syntyvien toimintamallien ja tuotosten käyttöönottoa. Samalla pyritään informoimaan taloushallinnon[1]  sidosryhmiä hankkeesta ja sen tuotoksista.

Osana TALTIO-hanketta tapahtuu myös kansainvälistä yhteistyötä Viron, pohjoismaisten NAF yhteistyökumppaneiden (Ruotsi ja Norja) sekä EU:n kanssa. Näiden yhteistyötapaamisten kautta pyritään avaamaan tulevaisuuden vientimahdollisuuksia mm. ohjelmistotoimialalle.