TALTIO-hankkeen loppuraportti ja tuotokset

Uutinen

TALTIO-loppuraportin yhteenveto

TALTIO-hanke

TALTIO-hanke oli poikkeuksellisen laaja hanke, jossa toteutettiin yhteisiä taloustiedon standardeja, jotka mahdollistaisivat tai muutoin tukisivat taloushallinnon automatisointia, kokonaisvaltaista digitalisointia sekä eri ohjelmistojen joustavaa hyödyntämistä eri toiminnoissa.

Kirjapidon lähdeaineistojen (verkkolaskut, pankin tiliote, e-kuitti) saaminen rakenteiseen tietomuotoon, siten että tieto on standardissa ja koneluettavassa muodossa siirrettävissä järjestelmistä toiseen, säästää tallennuskustannuksia suomalaisilta kirjanpitovelvollisilla noin 2,8 miljardia euroa vuodessa.

TALTIO-hankkeeseen osallistui 34 yritystä, yhteisöä, julkishallinnon tai liitto-organisaatiota. Näiden toimijoiden omien verkostojen ja seminaareissa tavoitettujen organisaatioiden määrä on useita satoja. Näin ollen uskomme, että TALTIO-toimintamalli on lähes kaikkien tiedossa ja laajasti hyväksytty.

TALTIO-hankkeen lopputulokset

TALTIO-standardi -osuudessa luotiin TALTIO-standardin kartoitus- ja kehitystyö, asunto-osakeyhtiöiden raportointikoodisto, isännöitsijäntodistuksen sekä taloyhtiöiden energiatodistusten rakenteisen raportin määritys sekä yhdistysten ja säätiöiden raportointikoodisto. Tähän liittyy olennaisena osana myös talousraportoinnin automatisointi ja sähköistäminen siten, että koneluettavaa taloustietoa, esimerkiksi tilinpäätöstietoja pystytään jatkossa helposti tuottamaan ja hyödyntämään eri sidosryhmissä.

TALTIO-eKuitti -osuudessa luotiin eKuitti-infrastruktuurimäärityksiä ja rakenteinen eKuitti Finvoice-standardi. Infrastruktuurimääritysten ja eKuitti-kokeilujen perustella pystyttiin varmistamaan toimintamalli, jolla voidaan automatisoida eKuitin toimittaminen myyjän järjestelmästä ostajan haluamaan järjestelmään. Maksukorttimaksuja oli 1,5 mrd kappaletta vuonna 2016, joiden yhteenlaskettu rahallinen arvo oli 45,8 mrd euroa.

TALTIO-integraatio ja tietovarasto -työpaketti vastasi Taltio hankkeessa standardin kaupallisten ja käytännön kokeilujen synnyttämisestä ja varhaisen vaiheen markkinavasteen keräämisestä. Tietovarastotyössä selvitettiin edellytyksiä ja malleja synnyttää markkinaan yhteiskäyttöisiä alustaratkaisuja rakenteista taloustietoa hyödyntämällä. Hankkeessa myös synnytettiin nopeita käytännön kokeiluita taloustiedon tietovarastoratkaisuista.

TALTIO-tilitoimistopalvelut -työpaketti vastasi tavoitteesta edistää tilitoimiston ajattelun muutosta palvelun ja työn sisällöstä sekä innostaa ja opastaa palvelukehittämisen käytännön kokeiluihin.  Tilitoimiston tulisi kehittää asiakasyrityksen tarpeista ja hyödyistä lähteviä talouden seurannan ja raportoinnin palveluita, joissa talousinformaatio tuotetaan täysin rakenteisen ja digitaalisen talousdatan avulla sekä pitkälle viedyn automaation ja laskentaosaamisen yhdistelmänä.

TALTIO-hankkeen suositukset

Viranomaisten tulisi yhteistyössä yksityisten organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa edistää TALTIO-standardin ja toimintamallien käyttöönottoa kaikin tavoin ja ehkä jopa pakottein, jotta täysi hyötypotentiaali saataisiin valjastettua.

eKuitti-toimijoiden tulisi jatkaa eKuitti-kokeiluja ja edistää eKuitin käyttöönottoa kaikilla tavoin.

Taloushallintoala kaipaa laaja-alaisempia kokeilu- ja kehityshankkeita joissa kaupallisesti sovelletaan TALTIO-standardin mukaisia ratkaisuja useilla toimialoilla.

TALTIO-hankkeen rakenteisen taloustiedon ja toimintamallien käyttöönottoa edistetään laajoissa ekosysteemeissä välittömästi.

Lopuksi

TALTIO-hanke saavutti asetetut tavoitteet ja toiminalliset kokonaisuusien todentamisen ja näin mahdollistaa Suomen yrityksille ja julkiselle hallinnolle mahdollisuuden olla ensimmäinen maa maailmassa joka hyödyntää laajasti rakenteista taloustietoa.Tätä tilausuutta Suomi ei saa jättää käyttämättä.

TALTIO-hankeen puolesta haluaa kiittää TALTIO-työpakettien vetäjät ja niissä työskennelleitä useita kymmeniä eri yritysten ja yhteisöjen asiantuntijoita, TALTIO-hankkeen hankeosallisia yrityksiä ja yhteisöjä, TALTIO-hankkeen tukijoita, TALTIO-hankkeen ohjausryhmän henkilöitä, liikenne- ja viestintäministeriötä ja Taloushallintoliittoa.

Ilman teidän kaikkien vahvaa ammattitaitoa ja työpanosta TALTIO-hankkeen onnistuminen ei olisi ollut mahdollista.

Elina Koskentalo, TALTIO-standardi työpaketin vetäjä, Tieke ry

Pirjo Ilola, TALTIO-eKuitti työpaketin vetäjä, Finanssiala ry

Pirkka Frosti, TALTIO-integraatio ja tietovarasto työpaketin vetäjä, Digital Living International Oy

Fredrik Jansson, TALTIO-integraatio ja tietovarasto työpaketin vetäjä, Tieto Finland Oy

Sirpa Airola, TALTIO-tilitoimistopalvelut työpaketin vetäjä, Suomen Taloushallintoliitto ry

Markku Örn, TALTIO hankejohtaja, Suomen Taloushallintoliitto ry

Loppuraportti
eKuitti - hankeraportti
As Oy raportointikoodisto - taksonomiamäppäys
Standardi, kartoitukset, muuntimet, soveltamisohje
TALTIO liiketoiminnallinen soveltamisohje